Serwis Impet Computers

Warunki gwarancji

 1. Poniższe terminy, w braku odmiennego określenia w dalszej części Warunków Gwarancji, oznaczać będą odpowiednio:
  1. Impet - Spółka z o.o. "Impet Computers" - importer produktów iBOX i Grandstream;
  2. Gwarant - Spółka z o.o. "Impet Computers";
  3. Serwis - Autoryzowany Serwis produktów iBOX i Grandstream realizowany przez firmę Impet Computers;
  4. Urządzenie - produkt marki iBOX, do którego wydana została niniejsza Karta Gwarancyjna lub urzadzenie Grandstream;
  5. Sprzedawca - przedsiębiorca trudniący się sprzedażą detaliczną Urządzeń;
  6. Użytkownik - podmiot nabywający Urządzenie od Sprzedawcy lub firmy Impet Computers w celu niezwiązanym z dalszą odsprzedażą.
 2. Impet gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie Urządzenia, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie wady fizyczne urządzenia ujawnione w okresie trwania gwarancji, z wyjątkiem przypadków opisanych w dalszych punktach gwarancji, będą usuwane na koszt Gwaranta pod warunkiem stosowania się do procedury reklamacyjnej i-serwis, opisanej na ostatniej stronie Karty Gwarancyjnej.
 3. Karta Gwarancyjna jest nieważna:
  • bez numeru seryjnego, numeru dokumentu nabycia, daty wydania Urządzenia z magazynu, pieczątki i podpisu Sprzedawcy,
  • jeżeli niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się w niej danych,
  • jeżeli Numer Seryjny widniejący na Karcie Gwarancyjnej różni się od Numeru Seryjnego Urządzenia.
 4. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi Urządzenia oraz przestrzegać zasad jego prawidłowego użytkowania.
 5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie.
 6. Jeżeli reklamowane Urządzenie jest sprawne lub zaistniałe uszkodzenia nie podlegają gwarancji, Serwis może obciążyć Użytkownika kosztami związanymi ze sprawdzeniem i ewentualnie czyszczeniem oraz konserwacją Urządzenia, jak również kosztami transportu.
 7. Gwarancji nie podlegają:
  1. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania Użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (np. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne),
  2. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywaniu i transportu Urządzenia,
  3. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia sprzętu do sieci zasilającej,
  4. materiały eksploatacyjne, jak np.: dyskietki, płyty CD, baterie, akumulatory, a także inne elementy i materiały wymienione w instrukcji obsługi, które wyłącza spod gwarancji producent,
  5. uszkodzenia i problemy powstałe w wyniku zabrudzenia sprzętu, a także wywołane przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza Urządzenia (np. płyny itp.). Do czyszczenia sprzętu nie wolno używać ostrych, drapiących gąbek, skoncentrowanych środków myjących zawierających piasek lub kwasy, ani rozpuszczalników chemicznych.
  6. nieprawidłowości we współpracy Urządzenia z oprogramowaniem i sprzętem innych producentów,
  7. uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika,
  8. zasilacze prądu zmiennego, akumulatory, taśmy, paski, przewody, obudowy oraz inne części posiadające z natury określony czas zużycia
 8. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
  1. zerwania lub naruszenia plomb lub nalepek z numerami seryjnymi,
  2. dokonania napraw i przeróbek bez pisemnej zgody Impet,
  3. zgubienia, zniszczenia lub utraty ważności Karty Gwarancyjnej.
 9. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się zwrotu korzyści utraconych w związku z nieprawidłowym działaniem Urządzenia. Impet wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Urządzenia, w tym za szkody wynikłe z jego wad. Wyłączenie odpowiedzialności wiąże strony w takim zakresie, w jakim jest dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 10. Impet może uchylić się od odpowiedzialności gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami (np. niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowym lub innymi ograniczeniami wprowadzonymi przez obowiązujące przepisy prawne).
 11. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany Urządzenia na wolne od wad z powodu braku określonego modelu w ofercie, Impet zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego Urządzenia na inny model o porównywalnych parametrach technicznych. W razie braku w ofercie również takiego modelu, Impet może dokonać- za zgodą Użytkownika - wymiany na urządzenia o lepszych właściwościach, za dopłatą różnicy ceny.
 12. Czas i koszt naprawy gwarancyjnej.
  1. ujawnione usterki będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Urządzenia do Serwisu.
  2. okres naprawy wyjątkowo może ulec wydłużeniu, jeżeli naprawa będzie wymagała skorzystania ze specjalistycznego serwisu producenta lub importu podzespołów niezbędnych do naprawy z zagranicy. Impet dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w najkrótszym czasie.
  3. koszty robocizny, części zamiennych ponosi Impet, pod warunkiem postępowania Użytkownika zgodnego z Procedurą i-serwis, opisaną na ostatniej stronie Karty Gwarancyjnej
 13. Koszty przechowania
  1. W przypadku, gdy Urządzenie dostarczono do serwisu bez adresu zwrotnego oraz danych umożliwiających identyfikację Użytkownika, a także, gdy Użytkownik odmawia odebrania Urządzenia, Impet zastrzega sobie prawo możliwość obciążenia Użytkownika kosztami przechowania Urządzenia za każdy dzień zwłoki w odebraniu Urządzenia, przypadający po upływie 21 dni roboczych od daty dostarczenia Urządzenia do serwisu, z zastrzeżeniem pkt. 13.b.
  2. Po upływie 3 miesięcy od daty dostarczenia Urządzenia do Serwisu, o ile koszty przechowania Urządzenia, naliczane zgodnie z postanowieniami pkt. 14.a., przekroczą wartość Urządzenia, Impet wystawi Urządzenie na sprzedaż, a cenę uzyskaną ze sprzedaży Urządzenia zaliczy na poczet kosztów przechowania.
 14. W przypadku zaginięcia karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
 15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.